Szkolenia

Szkolenia/prelekcja
Zaplanowano jedno spotkanie wprowadzające w formie prelekcji i trzy spotkania szkoleń. Rekrutacja beneficjentów do uczestniczenia w szkoleniach/prelekcjach – formularz zgłoszenia udostępniony zostanie przez internet, tą też drogą zakwalifikowane osoby będą o tym fakcie informowane.

Tematyka prelekcji:
Prezentacja dotycząca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, związana z zagadnieniem małopolskich inteligentnych specjalizacji przedstawiony w  Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz omówienie zagadnienia innowacyjności w odniesieniu do rozwoju osobistego z uwzględnieniem postawy przedsiębiorczości. Liczba odbiorców min. 50 osób (studenci/wykładowcy). Czas realizacji 1,5 godz.

Tematyka szkoleń:
1) Kreowanie postawy innowacyjności w zależności od ról społeczno-zawodowych;
2) Źródła finansowania w obszarach inteligentnego rozwoju w zakresie przedsiębiorczości,zarządzanie jakością;
3) Informatyczne narzędzia wspierające zarządzanie w obszarze inteligentnego rozwoju społeczno-zawodowego.

Planuje się, że w każdym szkoleniu weźmie udział ok 50 osób, beneficjenci będą mogli uczestniczyć w każdym ze szkoleń lub w wybranych tematach. Czas realizacji 3 godz. – każde ze szkoleń.

Terminy szkoleń 24,27 i 30 października 2017.

Beneficjenci: studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.